21-04-2019 | Uitspraak Rechtbank Den Haag : ECLI:NL:RBDHA:2018:16307: moeder wil met kinderen verhuizen, zorgtaken vader hierdoor ingeperkt, verhuizing niet toegestaan.

Dat het voor moeder moeilijk is opvang te vinden weegt niet op tegen recht vader en kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving. Bij verhuizing van de moeder met de kinderen naar een andere woonplaats wordt de rol van de vader te ver ingeperkt. Voorgestelde

...

23-03-2019 | Voogdij over de kinderen

Wanneer beide ouders zijn overleden, staan de kinderen er alleen voor. Een voogd is nodig wanneer de kinderen nog minderjarig zijn. Als de voogdij nergens is vastgelegd, dan zal de rechter een voogd zoeken die de minderjarige kinderen in huis wil nemen en opvoeden.

Ouders kunnen zelf de

...

10-12-2018 - Ouderverstoting

In onze praktijk komt met enige regelmaat voor dat één van onze klanten te maken krijgt met ouderverstoting.

Wanneer is er sprake van ouderverstoting?

Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had wil verbreken

...

22-09-2018 | Betaal je als stiefouder kinderalimentatie?

Na de echtscheiding betaalt veelal de vader aan de moeder kinderalimentatie voor hun kinderen. Maar hoe gaat dat eigenlijk voor de stiefouder als nieuwe partner van de moeder of vader? 
Vaak blijven na de echtscheiding de kinderen bij de moeder wonen. De vader betaalt dan een bijdrage

...

08-09-2018 | Geen kinderbijslag maar toch kindgebonden budget ontvangen?

Krijgt u voor uw kind van 16 of 17 jaar geen kinderbijslag meer? Dan kunt u toch nog een kindgebonden budget krijgen als:

  • uw kind thuis woont; of
  • uw kind uitwonend is en u per kwartaal minstens € 422 betaalt voor de verzoring van uw kind, én
  • uw kind
...

18-08-2018 | Hoeveel mag een kind bijverdienen?

Thuiswonende kinderen onder 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderbijslag. Woont uw kind niet meer thuis of is het ouder, dan kunnen de bijverdiensten wel gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderbijslag. Is uw kind 16 jaar of ouder,

...

24-11-2017 | Kindgebonden budget en behoefte aan partneralimentatie

Kindgebonden budget en behoefte aan partneralimentatie: uitspraak van de Hoge Raad 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1273

Het kindgebonden budget is bestemd om te worden besteed aan het kind of de kinderen en niet om te voorzien in het levensonderhoud van de verzorgende ouder. Het vermindert

...

28-10-2017 | Kinderalimentatie & schulden

De Hoge Raad heeft bij arrest van 29 januari 2016 nogmaals bevestigd hoe met schulden moet worden omgegaan bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie.

De aanwezigheid van schulden heeft namelijk invloed op de financiële draagkracht van één van de ouders. In beginsel zijn

...

17-06-2017 | Wie heeft er het ouderlijk gezag over een kind?

In Nederland staan alle minderjarigen volgens de wet onder gezag. Minderjarig is iedereen onder de 18 jaar. Het gezag over het kind ligt in principe bij de ouders van wie het kind afstamt (de moeder en biologische vader). Dit noemt men het ouderlijk gezag.

Een ouder kan ook samen met

...

17-02-2017 | Reizen met kinderen naar het buitenland

Heb ik toestemming nodig om alleen met mijn kind te reizen?

Als u alleen reist met uw minderjarige kind (tot 18 jaar), moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reist u zonder deze toestemming, dan kan dat worden aangemerkt als onttrekking

...

20-06-2016 | Aanvragen gezamenlijk gezag

Het komt regelmatig voor dat ongehuwde en of samenwonende ouders ten tijde van de geboorte van hun kind alleen de erkenning hebben geregeld maar niet het (juridisch) ouderschap hebben aangevraagd. Via de website van De Rechtspraak kunnen ouders het gezamenlijk gezag achteraf samen heel

...

19-10-2015 | Uitspraak Hoge Raad inzake kindgebonden budget

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij

...

19-01-2015 | De 4 financiële overheidsregelingen voor kinderen in 2015 (kindregelingen)

Voor ouders zijn er vanaf dit jaar minder fiscale tegemoetkomingen. Het aantal kindregelingen is per 1 januari 2015 omlaag gegaan van tien naar vier. Zo vervalt de aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen. Het einde van deze in de wandelgangen ook wel genoemde forfaitaire aftrek

...

10-07-2014 | 'Kind’ in de zin van de wet

Op 1 april 2014 is een aantal wettelijke wijzigingen met betrekking tot familierechtelijke betrekkingen in werking getreden. In dit artikel komen deze wijzigingen kort aan de orde.

01-04-2014 | Teeven en Van Rijn verbeteren positie kinderen vechtscheiding

Staatssecretarissen Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en Martin van Rijn (VWS) nemen maatregelen om de penibele positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren. De bewindspersonen hebben hiertoe plannen opgesteld omdat zij van mening zijn dat kinderen nooit de dupe zouden mogen

...

31-03-2014 | Nieuwe regels Kinderalimentatie

Met ingang van 1 april 2013 zijn de normen voor berekening van kinderalimentatie grondig gewijzigd. De nieuwe richtlijn voor het berekenen van de kinderalimentatie geldt alleen voor alimentatie die na 1 april 2013 wordt vastgesteld. Voor mensen die nu kinderalimentatie ontvangen of betalen

...
logo De Mediator logo EHA Logo KVSS